Проекти

Работна среща.

Работна среща.

Работна среща по проект "Ново начало", "Ограмотяване за вързастни" - 2

Научи повече
ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –2

ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –2

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”, процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2” за изпълнение на проект с наименование „Ново начало” и регистрационен номер в ИСУН BG05M2OP001-3.020-0006

Научи повече

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Научи повече

Национални програми 2021

"Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

Научи повече
ДА ВИ ПОКАЖЕМ КАК СЕ ПРАВИ

ДА ВИ ПОКАЖЕМ КАК СЕ ПРАВИ

Дейностите ще се изпълняват на територията на Обединено училище "Св. Климент Охридски"-кв. Рудник, гр. Бургас. Основна цел на проекта е пълноценна социализация на учениците от първи гимназиален етап чрез придобиване на допълнителни умения, реализирани чрез извънкласни дейности и занимания по интереси. Планираните образователни и обучителни дейности ще се осъществяват в мултикултурна образователна среда с цел пълен обхват и задържане на ученици от етническите малцинства в образователната система.

Научи повече