Проекти

"УСПЕХ ЗА ТЕБ"

"УСПЕХ ЗА ТЕБ"

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб"

Научи повече
Междуучилищна изява по проект "Успех за теб".

Междуучилищна изява по проект "Успех за теб".

МЕЖДУУЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“ Дата и час на провеждане: 13.06.2024 г. от 10.00 часа в двора на ОУ „Св. княз Борис I“ – град Бургас

Научи повече
Работна среща.

Работна среща.

Работна среща по проект "Ново начало", "Ограмотяване за вързастни" - 2

Научи повече
ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –2

ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –2

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”, процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2” за изпълнение на проект с наименование „Ново начало” и регистрационен номер в ИСУН BG05M2OP001-3.020-0006

Научи повече