Работна среща.

Работна среща.

Работна среща.

         През месец март успешно стратира проект на Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020   - "Ново начало".

      Основната цел на проекта е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение, за по-добра реализация на пазара на труда. 

       Благодарение на екипната работа на учители и образователните медиатори, се проведе проучване, идентифициране и мотивиране всички лица, живеещи в района на кварталите Рудник и Черно море, които желаят да се включат в курсове за ограмотяване или за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование.

                    Дейностите по ограмотяване на лицата навършили 16 години /включително роми/  подпомога цялостния процес на реинтеграция, както за  реализацията им на пазара на труда, така и в социалната сфера, в обществения живот на училищната общност.

                   На организирана среща присъстваха образователни медиатори от района и областта, експерти от община Бургас, бивши ученици на училището, в настоящия момент реализирали се успешно, благодарение на образователния си ценз и социална ангажираност.

Обсъдиха се редица дейности, които биха могли да подпомогнат процеса на реинтеграцията на родителите на нашите ученици, на техните близки и роднини. Необходимостта от създаване на мотивация у децата за повишаване на успеха им и предотвратяване на отпадането от образователната система, именно чрез включването на техните родители в образователен процес.. Една добра семейна среда би се отразила много позитивно на децата и би била в услуга на училищния учебен процес, както за учениците, така и за учителите. 

Реинтеграцията на лицата, напуснали училище преждевременно, ще подпомогне за преодоляването на глобалните различия между съществуващите общности в страната и създаването на друга общност от грамотни възрастни, осъзнали необходимостта от образование на по-късен етап.

Изводите за началото на проекта са, че "възрастните ученици" са много по-старателни и ученолюбиви, чувството за отговорност е на ниво осъзнати пропуски и желание да наваксат ненаученото.

Желанието ни е да създадем самочувствие и увереност, че образованието е необходимост, която променя живота, както на нашите родители, така и на всички участници в проекта.