"УСПЕХ ЗА ТЕБ"

"УСПЕХ ЗА ТЕБ"

"УСПЕХ ЗА ТЕБ"

Цели на проекта:

  1. Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна среда с фокус върху учениците от уязвими групи.
  2. Повишаване на мотивацията на учениците за учене. 
  3. Повишаване капацитета на педагогическите специалисти.

Дейности:

Д1 Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Д2 Интензивна работа с родителите.

Д3 Допълнителна подкрепа за личностно развитие на  учениците в риск и със СОП.

Д4 Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно пиробщаване в училищното образование.