ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –2

ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –2

ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ –2

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M20P001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2” РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG05M2OP001-3.020-0006-C01

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Ново начало"

Срокът за изпълнение на Проекта е 14 (четиринадесет) месеца, от 16.09.2021 г.

Основни дейности:
1. Реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование, чрез дейности за образователна медиация;
2. Поддейност 1.1. Идентифициране на лица от целевите групи чрез проучвания (вкл. на терен, обработка на налични данни по места, вкл. от НСИ), комуникация и координация с отговорни институции (като Агенцията за социално подпомагане, Дирекции „Бюро по труда” към Агенцията по заетостта, общини, Регионални управления на образованието (РУО), Държавната агенция за бежанците и др.);
3. Поддейност 1.2. Мотивация на идентифицираните лица от целеви групи за включване в курсове по ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основно образование;
4. Дейност 2. Курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование за лица, навършили 16 години;
5. Поддейност 2.1. Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване;
6. Поддейност 2.2. Организиране и провеждане на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование;
7. Поддейност 2.3. Оценяване и сертифициране на резултатите от проведените курсове;
8. Предоставяне на стипендии за участие и стипендии за успех.