Заповед

Заповед

Заповед

ЗАПОВЕД

№ 200/04.02.2022  г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, Заповед № РД-02-25/04.02.2022 г. на РЗИ -Бургас, във връзка с Насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата и организация на образователния процес

НАРЕЖДАМ:

  1. Считано от 07.02.2022 г. до 13.02.2022 година се преустановява присъственият учебен процес на учениците от V до Х клас, като същите преминават на обучение в електронна среда.
  2. Обучението на учениците да се осъществява доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформите ZOOM, TEAMS, SHCOLО, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи.
  3. ОРЕС включва дистанционни учебни часове, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдената организация на учебния ден в училище.
  4. За учениците от I до IV клас учебният процес остава присъсвен, при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на различни паралелки в ГЦОУД.
  5. На 07.02.2022 г. да се проведе на изследване за COVID-19 с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците от начален етап по определения ред.
  6. Ежедневно, в електронния дневник в ел. платформа „Школо“, се отразяват присъствия, отсъствия, отзиви, оценки (при изпитване) на учениците и вписват темите на взетите часове.
  7.  ОРЕС се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2021/2022 г.

       Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

       Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти за сведение и изпълнение.

Живка Гергова

Директор