Заповед

Заповед

Заповед

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГРАД БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 85/19.11.2021  г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, Заповед № РД-01-911/08.11.2021 г. на МЗ, Заповед № РД-09-4247/08.11.2021 г. на МОН, във връзка с Насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата и организация на образователния процес от 23.11.2021 година

НАРЕЖДАМ :

1.  Възстановяване на образователния процес за паралелките с писмено съгласие на поне 50 % от родителите на учениците в дадена паралелка, за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19.

2. Провеждане на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за всички останали ученици от I до Х клас.

3. За провеждане на изследване за COVID-19 два пъти седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове, се създава следната организация:

3.1.      учениците пристигат в училище до 7.50 часа;

3.2. в 8.00 се извършва тестването на учениците от класните ръководители, мед.лице, непедагогически специалисти или доброволци разполагащи със „зелен сертификат“, тествани предварително от директора;

3.3. след приключване на тестването учениците закусват в училищния бюфет, като през това време хигиенистите дезинфекцират учебната стая;

3.4.  учебните часове стартират в 8.30 часа;

3.5.      закъснелите ученици се тестват от мед.лице;

4.  Обучението на всички останали ученици да се осъществява доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформите ZOOM, TEAMS, SHCOLО, синхронно, а при обективна невъзможност от използването й – да се осъществява синхронно чрез групи в социалните мрежи.

5. ОРЕС включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдената организация на учебния ден в училище.

6.  За ученицето от I до  IV клас, които са 50 % в ОРЕС, поради наличието на дистанционноно-присъствена форма на обучение се предоставя възможност за консултации с учителите, след задължителните учебни часове.

7. Ежедневно, в електронния дневник в ел. платформа „Школо“, се отразяват присъствия, отсъствия, отзиви, оценки (при изпитване) на учениците и вписват темите на взетите часове.

8.  ОРЕС се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2021/2022 г.

9. Планираните занятия в групите за занимания по интереси – могат да се осъществяват синхронно или да се отложат.

        Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

       Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти за сведение и изпълнение.

Живка Гергова

Директор